contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Roddargatan
Stockholm, Stockholms län, 11620
Sweden

08-643 12 27

Vi vill uppmuntra och utmana barns naturliga nyfikenhet och deras lust att söka kunskap.

Kritik och utveckling

Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre. I en föränderlig värld är det helt nödvändigt att ständigt omvärdera en organisation som är en del av samhället. 

Här på Mosebacke tar vi därför tacksamt emot de synpunkter, frågor, förslag, klagomål och andra initiativ som våra föräldrar eller andra medborgare kommer till oss med.

Om klagomålet rör avdelningen brukar det hanteras på avdelningsnivå. Avdelningspersonalen inleder så snabbt som möjligt en dialog med föräldern, lyssnar in problemet, reflekterar med kollegorna och lämnar sedan sin syn på problemet. Känns det naturligt ordnar vi ett eller flera föräldrasamtal för att i lugn och ro tillsammans kunna genomlysa frågan. Om personalen känner sig osäker i någon del av problemet konsulteras i första hand chefen och i andra hand annan expertis, ex förskolepsykolog, för att kunna ge så genomtänkta perspektiv som möjligt till föräldern.

Om problemet inte låter sig lösas på avdelningsnivå eller om klagomålet är av mer övergripande natur kontaktas förskolechefen. Eftersom chefen är en del av Mosebackes verksamhet och finns tillgänglig på heltid på förskolan är det lätt att få kontakt med ledningen, antingen per telefon eller personligt eller via en lapp på expen eller i brevlådan vid kontoret.

Förskolechefen kontaktar föräldern snarast för att lyssna in vilka synpunkter som finns. Om klagomålet rör en fråga på avdelningsnivå tar chefen sedan kontakt med berörd avdelning för att skaffa sig en tydligare bild av frågan. Målet för chefen är alltid att skapa förutsättningar för en förtroendefull dialog mellan avdelningspersonalen och föräldern vad gäller alla frågor som rör avdelningen. Om avdelningen behöver stöd från huset för att lösa problemet kan chefen hjälpa till att skapa förutsättningar för detta.

Om klagomålet rör en övergripande fråga diskuterar chefen och föräldern möjliga lösningar på frågan.

Här på Mosebacke är inga frågor för små eller dumma – det som finns i munnen på en förälder finns oftast i huvudena på tio föräldrar. Att snabbt påbörja en dialog är därför av yttersta vikt för oss.

Allt kan inte ändras efter en enskild förälders önskningar, men vi kan i varje enskilt fall alltid tillsammans försöka hitta en så bra och smidig lösning som möjligt för alla parter.