contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Roddargatan
Stockholm, Stockholms län, 11620
Sweden

08-643 12 27

Vi vill uppmuntra och utmana barns naturliga nyfikenhet och deras lust att söka kunskap.

Plan för lika behandling

Mosebackes Likabehandlingsplan 2015            

                                                                        

Inledande deklaration

All personal på Mosebacke förskolor AB tar helt och hållet avstånd från handlingar som direkt eller indirekt kränker principen om alla människors lika värde i överensstämmelse med diskrimineringslagen och skollagen. Alla människor har rätt att vistas i en miljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Därför tillämpar vi nolltolerans mot kränkningar.     

Lagar

Diskrimineringslagen 1 kap. 1§

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller anan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Skollagen 1 kap. Inledande bestämmelser 5§

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling” 

 

Definition av kränkande behandling

Diskriminering är en handling eller struktur som utestänger eller kränker en person. Den behöver inte vara medveten eller aktiv.

Trakasserier är en aktiv, medveten handling som kränker en person.

 Med direkt diskriminering menas att en människa behandlas sämre än andra.

Men man kan även diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering. Det sker när förskolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfarande som verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar ett barn med ett visst kön, viss etniskt tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Om exempelvis alla barn serveras samma mat diskriminerar förskolan indirekt de barn som till exempel på grund av religiösa skäl behöver annan mat. 

 Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en människas värdighet som har koppling till diskrimineringslagen medan annan kränkande behandling menas ett uppträdande som kränker en människas värdighet men saknar diskrimineringsgrund enlig lagen. 

Exempel på kränkande behandling:

Fysisk (slag, knuffar)

Verbal (hot, svordomar, öknamn)

Psykosocial (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)

Text och bild (teckningar, lappar och fotografier)

Uttryck för kränkande behandling inom förskolan kan vara:

Ord, slag, sparkar, hot, kroppsspråk, viskningar, tystnad, suckar, hånfull attityd, få personlig egendom gömd/stulen/förstörd, dela ut inbjudan till kalas där alla i gruppen inte är bjudna, bli buad åt inom t.ex lek och sport, skratta nedlåtande åt någon som säger fel, påpeka barns brister inför andra, låta ett barn få stå till svars inför hela gruppen, låta barnet få stå till svars för sådant som föräldrar missar eller glömmer, tala ironiskt till barnet, att skicka ut ett barn från samlingen kan kännas kränkande.

 

Värdegrund

Läroplanen 1 kap. Förskolans värdegrund och uppdrag sid 4. Grundläggande värden. 2010:35

Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö

 

Våra värden

Vi har fyra värden som vi försöker leva ständigt i vår vardag tillsammans med barnen, kollegorna och alla andra vuxna vi möter. Dessa är:

Utveckling – att vi alla ska hjälpas åt att tillsammans skapa förutsättningar och lust att lära oss och erfara nya saker och sammanhang, få förtrogenhet med nya miljöer, människor, uttrycksmedel och material samt fördjupa vår förståelse genom diskussion och reflektion utifrån det vi ser, gör tänker.

Delaktighet – ett värde som hänger nära samman med utveckling. Dessa två värden utgör varandras förutsättningar. Att utifrån alltmer ökande kompetens få ta aktiv del i verksamheten här. Att ta ansvar för sig själv och för andra, att få bli ömsesidigt beroende av varandra. Att genom ökad förtrogenhet vidga världen och kunna ta del i en alltmer komplex verklighet.

Ansvar och respekt – för sig själv, för sina kamrater och sin omgivning, för andras perspektiv och olikheter, för miljön, för det egna och det gemensamma arbetet, för de egna och de gemensamma besluten. 

 

Grundläggande mål med barnen 

I vårt arbete med en likabehandlingsplan är ett kontinuerligt pedagogiskt arbete för att ge barnen en gemensam arena där de kan utveckla allt större kompetens i att 1) känna in och känna igen sina egna känslor och reaktioner, 2) kunna kommunicera dessa på ett alltmer förfinat och utvecklat sätt, 3) på ett alltmer förfinat och utvecklat sätt kunna förhandla med omvärlden

Hur gör vi detta

 • Ständigt arbeta för att utveckla en miljö där alla kan känna sig trygga i sin person och sina känslor. 
 • Arbeta för att ge barnen arenor, verktyg och strategier för att kunna uttrycka sina åsikter och tankar.
 • Arbeta för att utveckla en tillåtande atmosfär där alla får lära sig respektera sig själva och varandra.
 • Den enes frihet får naturligtvis inte kränka någon annans livsrum. Vi arbetar för att utveckla en förhandlande atmosfär där barnen får öva på att argumentera och tänka kritiskt. På Mosebacke förskolor ser vi olikhet som en stor tillgång och en viktig förutsättning för lärande.  
 • Vi ska vara närvarande pedagoger som vågar se, utmana och konfrontera våra egna och andras idéer.
 • Vi pedagoger måste ständigt reflektera kring vårt eget förhållningssätt till barnen, både enskilt och tillsammans med andra. 

 

Vad har vi för rutiner vid kränkningar?

När ett barn blir kränkt av ett annat barn har vi följande rutiner:

 • Närvarande personal uppmärksammar situationen och samtalar med inblandade parter. Vi visar tydligt på vilket beteende som inte är acceptabelt. 
 • Vid upprepade kränkningar av liknande slag tas beteendet upp i arbetslaget som påbörjar ett utredningsarbete. Arbetet ska dokumenteras skriftligt. Problemet kan uppmärksammas och diskuteras vid exempelvis barnmöten.  
 • Om kränkningarna fortsätter kopplas föräldrar, förskolechef och eventuellt andra kompetenser in. Vid behov av ytterligare stödresurser kan en handlingsplan upprättas tillsammans med föräldrar och förskolechef. 

När ett barn blir kränkt av en vuxen har vi följande rutiner

 • Lyssna in situationen/dialogen. Dokumentera skriftligt om det går eller behövs.
 • Visa att vi finns och att vi hör. Visa att vi har beredskap att stödja om det behövs. 
 • Vi som pedagoger ska alltid agera lugnt, sansat och sakligt.
 • Aldrig diskutera över huvudet på barnen.
 • Ta upp problemet i arbetslaget.
 • Kontakta chefen för ytterligare hantering.

När en vuxen blir kränkt av en vuxen

Se bifogat Mosebackes Mångfaldspolicy.

 

Utvärdering och revidering av likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen ska utvärderas och revideras årligen. Den ska hållas levande och alltid finnas tillgänglig på alla avdelningar samt på hemsidan. 

Ansvarsfördelning

Förskolechefen har det övergripande ansvaret för att likabehandlingsplanen hålls levande och revideras årligen. Förskolechefen ansvarar för att kränkande behandling tas på allvar samt följs upp enligt riktlinjerna i Mosebackes likabehandlingsplan.

All personal har ansvar för att främja allas lika rättigheter, att förebygga, upptäcka, förhindra och åtgärda diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. All personal har också ansvar för att informera förskolechefen vid misstanke om att vuxna eller barn kränker på förskolan.

Föräldradelaktighet

Föräldrar är delaktiga i likabehandlingsplanen genom att

 • Läsa på hemsidan
 • Diskutera etiska frågor på föräldramöten.
 • Ta kontakt med pedagogerna och/eller förskolechef så fort misstanke om kränkning föreligger.