contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Roddargatan
Stockholm, Stockholms län, 11620
Sweden

08-643 12 27

Vi vill uppmuntra och utmana barns naturliga nyfikenhet och deras lust att söka kunskap.

Policy för sjuka barn

MOSEBACKES POLICY FÖR SJUKA BARN

Vi vill på detta sätt informera om vilka bedömningar vi personal gör när barnen är sjuka för att få en enhetlig policy i huset som klargör för er föräldrar vad som gäller här hos oss.

Lite statistik: Ett förskolebarn under tre år snorar i genomsnitt 10 dagar/månad, hostar 5 dagar/månad och har en feberinfektion var 5:e vecka. Isjälva verket drabbar sjukdomarna väldigt orättvist - några är sjuka långa perioder medan andra klarar sig utmärkt. Men siffrorna talar ändå ett tydligt språk - friska små barn är ingen självklar normalitet. Små barn måste bekanta sig med ett otal virus och bakterier för att bygga upp sitt immunförsvar.

Dessa förhållningsregler har vi arbetat fram i samarbete med Ringens BVC. De grundar sig på att förskolan innebär en samvaro i grupp under hela dagen. Ur smittskyddssynpunkt måste ofta en hel avdelning ses som en familj. Föräldrar har olika ambitionsnivåer vad gäller smittspridning-en del föräldrar är mycket noggranna med att hålla sina barn hemma när de är vissna, andra chansar mer på att barnet ska klara vistelsen. Personalen har alltså att finna en lagom ”normalnivå” på smittskyddet som alla föräldrar kan uppfatta som rimlig.

När kan inte barnet vara på förskolan?

1. När barnet smittar (ex. ögoninflammation, obehandlad springmask eller hårlöss, impetigo, streptokocker) 

2. När barnet inte orkar vara med på förskolans normala aktiviteter (utevistelse, grupplek, mat, vila) 

När barnet insjuknar på förskolan ringer vi till föräldrarna så de kan komma och hämta sitt barn. När osäkerhet råder kontaktar vi BVC. Snoriga barn är ett mycket vitt begrepp. En del barn snorar konstant mellan oktober och april, och då blir det naturligtvis orimligt att inte få komma till förskolan på ett halvår. Blir barnet så starkt infekterat så det blir svårt att hantera får barnet gå hem. Annars får barnet vara här om det orkar med dagen på förskolan.

När får barnet komma tillbaka till förskolan?

Efter maginfluensa: I och med vinterkräksjukans framfart gäller numera att 48 timmar ska ha förflutit sedan barnet ”tömt sig” sista gången innan man kan komma till förskolan samt att barnet ska ha ätit normal mat en dag och att detta har gått bra. Även friska barn kan sprida smitta under flera dygn och av den anledningen vore det bra om man även kan hålla symptomfria syskon hemma under samma period.

Efter feberinfektion: När barnet har varit feberfritt en dag och är piggt.